עם לידתו מחדש של עם ישראל בארצנומתעורר צימאון לתורה גדולה ועמוקה שתאיר את כל מפעל התחייה ותפיח בו נשמה.

ההוצאה לאור "מעמק חברון” שעל ידי ישיבת "שבי חברון” קמה כדי להוציא אל האור ולהפיץ לציבור הרחב את התורה הצומחת ומתפתחת בעיר האבות מתוך החיבור החי אל אבות האומהרבני הישיבה יונקים את משנתם מן התורה הגואלת מבית מדרשם של מרן הראי"ה קוק זצ"ל ובנו רבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל ותלמידיהם.

ספרי הליבה של ההוצאה הם ספרי הרב משה בלייכר שליט"א והרב אלי הורביץ זצ"ל הי"ד.

הספרים נערכים על ידי צוות ההוצאה על פי שיעורים שניתנו ברובם בישיבת שבי חברוןמתוך נאמנות לתוכן השיעור ולסגנונו המקוריתוך הקפדה ושימת דגש רב בעריכה כדי שהתוכן יהיה בהיר ומובן ללומד.

שיעוריו של מו"ר הרב משה בלייכר שליט"אמייסד הישיבההם שיעורי יסוד באמונההבונים תשתית אמונית עמוקה ויסודית בלב הלומד.בנוסף נערכים השיעורים שלימד בעיון בגמרא.

הרב אלי הורביץ זצ"ל הי"ד היה עמוד הימיני של בית המדרששיעוריו באמונה היו עמוקים ובהיריםואותם לימד גם בישיבות נוספות,במדרשות ובמכללותשיעוריו מהווים פרקי יסוד באמונהומערכת ההוצאה לאור רואה זכות גדולהשהיא חובה גדולהלהוציא לאור את שיעוריו.

צוות ההוצאה לאור שוקד גם על עריכה של שיעוריו של ראש הישיבה הרב חננאל אתרוג שליט"אוהרב מישאל רובין – ר"מ הישיבה.

כמו כןעוסקת ההוצאה לאור בעריכה והפצה של ספרי מחברים נוספים כדוגמת ספרי הרב אלי אדלר – ר"מ בישיבת שבי חברון ובמכינה הקד"צ עצם, וספרי הרב מאיר כהן – ר"מ המכינה הקד"צ עצם, ועוד.